Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання. / Горошко А., Нарчинська Т., Озимок І., Тарнай В. – 2-е видання. – Київ: Українська асоціація оцінювання, 2016 — 53 с.

Видання розраховане на українських фахівців з оцінювання та всіх, кого цікавлять питання моніторингу і оцінювання (науковців, викладачів, студентів, аспірантів, державних службовців, донорів тощо). Глосарій має на меті уніфікувати термінологію, що стосується моніторингу і оцінювання, у відповідності до міжнародної практики та мовних традицій в Україні.

Робоча група Української асоціації оцінювання з підготовки глосарію:

ГОРОШКО Альона, Фахівець з МіО

НАРЧИНСЬКА Тетяна, Фахівець з управління проектами науково-технічного співробітництва

ОЗИМОК Ірина, керівник програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund

ТАРНАЙ Володимир, Експерт Центру політичних студій та аналітики

Рецензенти глосарію, члени Української асоціації оцінювання:

ЖИГІНАС Олександр, Експерт з МіО;

КРАВЧУК Ірина, доктор наук з державного управління, незалежний консультант та тренер з МіО, доцент кафедри державної політики та суспільного розвитку НАДУ, член правління УАО;

КУЧИНСЬКИЙ Віталій, Фахівець з МіО, Міжнародна організація з міграції член УАО;

МАЗУРИК Олег, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, член правління УАО;

ПИЛЬГУН Лариса, Фахівець з МіО, заступник голови правління УАО;

САВВА Михайло, Фахівець з МіО, член правління УАО;

САЄНКО Сергій, Національний авіаційний університет, член УАО;

ЩЕТІНІНА Ольга, Фахівець з МіО, голова правління УАО.

Зовнішні рецензенти глосарію:

ЗУБРИЦЬКИЙ Волтер, Фахівець з моніторингу, вимірювання результатів і оцінювання, засновник Facilitated Performance Solutions (Канада); ТИХОЛІЗ Олександр, Фахівець з управління проектами (Україна);

Більшість професійних спільнот використовують спеціальні терміни та жаргонізми, мало зрозумілі для людей інших професій. Проте, навіть всередині такої спільноти, може не бути єдиного розуміння термінології, часто це можна спостерігати у нових професійних сферах.

Українська асоціація оцінювання підготувала глосарій основних термінів з моніторингу та оцінювання українською мовою з наданням еквівалентних термінів англійською та російською. Метою створення глосарію було досягнення спільного розуміння та вживання термінів з моніторингу і оцінювання українською мовою. Таке спільне розуміння може полегшити комунікацію в професійній спільноті, а також сприяти результативному та ефективному проведенню моніторингу та оцінювання. Це також може покращити розуміння моніторингу та оцінювання клієнтами, донорами, бенефіціарами та стейкхолдерами допомогти у встановлені більшої довіри у роботі»з спільнотою фахівців з моніторингу та оцінювання в Україні.

Волтер Зубрицький
Фахівець з моніторингу, вимірювання результатів і оцінювання (Канада)

АБРЕВІАТУРИ та СКОРОЧЕННЯ

МіО – моніторинг і оцінювання

П/П – проект та/чи програма

КОНЦЕПЦІЯ ГЛОСАРІЮ

Проект «Розробка та узгодження основних термінів МіО», підтриманий Швейцарським бюро співробітництва в Україні, було реалізовано в період з липня 2013 по вересень 2014 року у співпраці з Українською асоціацією оцінювання та громадською організацією «Центр «Соціальні індикатори».

Відбір термінів до глосарію

Терміни, що представлені у даному глосарії, були відібрані шляхом голосування з-поміж 223 термінів, наведених у 4 англомовних глосаріях з оцінювання, розроблених міжнародними організаціями – OECD, UNAIDS, USAID, IFAD; термін вважався відібраним, якщо його включення до глосарію підтримували 3 з 4 укладачів. Крім того, в процесі роботи та обговорення з рецензентами було додано низку термінів.

Даний глосарій є черговою публікацією термінів з МіО українською мовою: у 1996 був виданий «Англійсько-український словник термінів з державного управління», а у 2003 — «Англо-українського глосарію термінів і понять з аналізу державної політики та економіки» О. Кілієвича. Обидва видання відносяться до аналізу політики, проте містять велику кількість дотичних до оцінювання термінів. Окрім того, деякі неурядові організації розробили власні глосарії з термінології. В розпорядженні фахівців з оцінювання також є література з дотичних дисциплін – аналізу політики, соціології та економіки. Укладачі глосарію не претендують на абсолютну істину та запрошують зацікавлених осіб до подальшого обговорення та дискусій.

Узгодження перекладу

Узгодження термінології відбувалося у декілька етапів:

 • Переклад терміну та його дефініція узгоджувалися членами робочої групи.
 • Після внутрішнього узгодження глосарій був наданий на рецензування трьом фахівцям з оцінювання, що представляли різні сфери – Олександру Жигінасу, (представнику державного сектору), Ірині Кравчук (представниці академічної сфери) та Віталію Кучинському (представнику донорського сектору). Глосарій був доопрацьований відповідно до зауважень та пропозицій рецензентів.
 • До створення глосарію мали можливість долучитися члени Української асоціації оцінювання та інші зацікавлені особи: відбулося відкрите обговорення термінології, організоване УАО.
 • Наприкінці 2015 року члени Української асоціації оцінювання відчули потребу у перевиданні Глосарію: з’явилася низка уточнень щодо термінів. Через сайт http://evalprof.org.ua та соціальні мережі, на заходах УАО відбулося обговорення змін до глосарію.

СТРУКТУРА ГЛОСАРІЮ

Терміни в глосарію наведені у наступній послідовності:

ТЕРМІН УКРАЇНСЬКОЮ / СИНОНІМ ТЕРМІНУ УКРАЇНСЬКОЮ –
Термін Англійською –
Термін російською

Глосарій впорядковано в алфавітному порядку відповідно до термінології українською мовою.

При укладанні глосарію було обрано стратегію максимального пошуку відповідників в українській мові замість використання кальок з англійської або російської мов.

У письмовому мовленні ми пропонуємо використовувати українські відповідники.

Термінологія МіО містить багато підходів до іменування явищ чи процесів. Синонімічні терміни в глосарії вказано через риску (/). Наприклад, слово Мета має англійською декілька відповідників, в назві терміну вони вказані через риску – Purpose / Aim / Goal.

Оцінювання чи Оцінка?

Ймовірно, найбільш поширеною неузгодженістю в термінології МіО є паралельне використання термінів Оцінювання та Оцінка в розумінні Evaluation. В даному глосарії та в рамках своєї професійної діяльності укладачі обрали для використання термін Оцінювання. Цей вибір був зумовлений двома причинами.

Перша причина лежить у площині мовознавства, зокрема, використання росіянізмів та вживання віддієслівних іменників з суфіксом -к-, що позначають опредметнену дію (що стосується слова Оцінка). На думку дослідників, значна частина іменників з суфіксом -к-, що виражають упредметнену дію, є запозиченнями з російської мови (наприклад, слова гравіровка, стажировка тощо). Рекомендацією мовознавців при утворенні віддієслівних іменників є вживання суфіксу -анн-(я) у тих випадках, коли дієслово відноситься до недоконаного виду, тобто означає розгорнуту в часі, тривалу дію. Тобто відповідником до дієслова Оцінювати є іменник Оцінювання. При утворенні іменників від дієслова доконаного виду рекомендують вживати нульовий суфікс як ознаку результативності. У випадку дієслова Оцінити означало б іменник Оцін; на нашу думку така форма перекладу не була б сприйнята, тому пропонуємо використання слово Оцінка до результату, слова, що відображає доконану дію.

Друга причина є продовженням дискусії щодо суфіксів, і апелює до інтуїтивного сприйняття термінів. Як такий термін Оцінка сприймається як результат, тоді як Оцінювання стосується скоріше процесу, що відображає суть оцінювання як дії в часі. Крім того, термін Оцінка, на нашу думку, ближчий до поняття перевірки та контролю, на відміну від Оцінювання, що має більш нейтральне забарвлення.

Хоча термін Оцінка вже використовують в державному та громадському секторах, в академічній сфері науковці та дослідники частіше використовують термін Оцінювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. ADA (Austrian Development Agency), Evaluation Unit. Guidelines for Project and Programme Evaluations. Vienna: ADA, 2009.
 2. DAC (Development Assistance Committee). Glossary of Terms in Evaluation and Results-Based Management. Paris: OECD, 2002.
 3. Dehar, Mary-Anne; Casswell, Sally; Duignan, Paul. Formative and Process Evaluation of Health Promotion and Disease Prevention Programs. Evaluation Review. April 1993 vol. 17 no. 2, 204-220 http://erx.sagepub.com/content/17/2/204.abstract
 4. European Commission. Guidelines for the Ex-Ante Evaluation of 2014-2020 EMFF OPS. March 2014. http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/emff-guidelines-for-ex-ante-evaluation_en.pdf.
 5. European Commission, EuropeAid Cooperation Office, Evaluation Unit. Manual: Project Cycle Management. European Commission — EuropeAid, 2001.
 6. Handbook: How to Design and Conduct a Country Programme Evaluation at UNFPA. New York: Evaluation Branch, Division for Oversight Services (DOS), 2012.
 7. IFAD (International Fund for Agricultural Development). Managing For Impact For Rural Development: A Guide For Project M&E. Annex A. Glossary of M&E Concepts and Terms. Rome: IFAD, 2002.
 8. Love, Arnold J. Internal Evaluation: Building Organizations from Within (Applied Social Research Methods). SAGE Publications, Inc: 1991.
 9. Margoluis, R., C. Stem, V. Swaminathan, M. Brown, A. Johnson, G. Placci, N. Salafsky, and I. Tilders. 2013. Results Chains: a Tool for Conservation Action Design, Management, and Evaluation. Ecology and Society 18(3): 22. http://dx.doi. org/10.5751/ES-05610-180322
 10. Mathison, Sandra. Encyclopedia of Evaluation. SAGE Publications, Inc., 2005.
 11. Morra Imas, Linda G.; Rist, Ray C. The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. World Bank. © World Bank, 2009.
 12. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2699 License: CC BY 3.0 IGO
 13. Roberts, Dawn; Khattri, Nidhi. Designing a Results Framework for Achieving Results: a How-to Guide. Washington, D.C.: Independent Evaluation Group, The World Bank Group, 2012.
 14. IEG (Independent Evaluation Group). Sourcebook for Evaluation Global and Regional Partnership Programs. Washington, D.C., 2007
 15. Thompson, Nancy J., PhD; McClintock, Helen O. Demonstrating Your Program’s Worth: A Primer on Evaluation for Programs to Prevent Unintentional Injury. Atlanta, Georgia: National Center for Injury Prevention and Control, 2000. http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/demonstr.htm
 16. UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS). Basic Terminology and Frameworks for Monitoring and Evaluation. UNAIDS, 2010.
 17. UNAIDS. Glossary of Monitoring and Evaluation Terms. Geneva: UNAIDS, 2008.
 18. USAID (U.S. Agency for International Development) and Planning and Performance Management Unit, Office of the Director of U.S. Foreign Assistance, State Department. Glossary of Evaluation and Relater Terms. USAID, 2009.
 19. USAID Center for Development Information and Evaluation. Performance Monitoring and Evaluation Tips. Conducting a Participatory Evaluation. Number 1. Washington, D.C.: USAID, 1996.
 20. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / Уклад. Г.Райт, К. Мак-Вікар. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 1996.
 21. Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Євро-пейського Союзу. – К.: К.І.С., 2007.
 22. Браковка чи бракування. Л. Колібаба http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine62-20.pdf
 23. Глоссарий терминов в области оценки программ и проектов. / сост. Асанова Д.К., Гезелле-Меербург И., Кошелева Н. и др – Алматы, Printmaster, 2012.- 13 c.
 24. Кілієвич, Олександр Іванович. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.
 25. Кравчук, Ірина Вікторівна. Оцінювання державної політики в Україні: монографія/ Ірина Вікторівна Кравчук, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : К.І.С., 2013.
 26. Моніторинг та оцінка програм і проектів. Практичний посібник / Ольга Морозова, Ольга Варецька, Деніел Джонс, Пепукай Чікуква, Тетяна Салюк. — Київ,”Оранта”, 2008.
 27. Оцінювання громадянського суспільства: Посібник користувача. — / Сара Репуччі, автор; Український переклад, в рамках Проекту ПРООН “Розвиток громадянського суспільства”. – К.: ПРООН, 2011.
 28. Посібник з моніторингу – Практичні рекомендації щодо впровадження ефективного моніторингу регіонального розвитку в Україні / Проект “Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні” EuropeAid/125234/C/SER/UA. – К., 2011.
 29. Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку / Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. – К.: К.І.С., 2007.
 30. Русско-английский терминологический словарь соответствий по вопросам аудита эффективности и ключевым показателям экономического развития. Издание трете, дополненное и переработанное. М.: НИИ СП, 2009.
 31. Семигіна, Тетяна Валеріївна. Словник із соціальної політики. Словник із соціальної політики. – Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2005.
 32. Система моніторингу й оцінки з питань ВІЛ/СНІДу: регіональний рівень / О. М. Балакірєва, А. М. Бойко, О. Ю. Семерик, О. О. Яременко. – К.: ВПЦ “Експрес”, 2006.
 33. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / ред.: В. І. Волович; уклад.: В. І. Волович. — К.: “Укр. центр духов. культури”, 1998.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.