Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

ОБСЯГ РОБІТ – Scope of Work – Объем работ

Письмовий опис цілей, завдань, методів, результатів та графіка проведення оцінювання.

ОПЕРАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – Operational research – Операционное исследование

Дослідження, що спрямоване на визначення та вирішення проблем, які виникають в процесі виконання політики/ програми/ проекту. Метою операційного дослідження є підвищення якості послуг, що надаються постачальниками, ефективності і результативності політики/ програми/ проекту, а також наявності, доступності та прийнятності послуг для їх користувачів.

ОПИТУВАННЯ – Survey/ Polling – Опрос

Різновид кількісних методів збору даних, що передбачає отримання інформації від визначеного кола респондентів, зазвичай із застосуванням вибіркового методу. Опитування може проводитися без участі сторонніх осіб, коли респондент самостійно заповнює анкету дослідження (таке опитування називається анкетуванням), або за посередництвом представника дослідника – інтерв’юера, в такому випадку говорять про інтерв’ювання. Опитування також може бути опосередковане засобами зв’язку, наприклад, телефоном або комп’ютером. Є випадки, коли опитування можна віднести до якісних методів збору даних (експертне опитування).

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ – Learning Organization – Обучающаяся организация

Будь-яка організація, працівники якої постійно здобувають нові знання, розвивають свої здібності і таким чином сприяють загальному успіху організації. Такі організації створюють навчальне середовище з метою безперервного перетворення, стимулюючи нові способи мислення серед співробітників, створюючи та підтримуючи надійні системи навчання, що відповідають меті організації. Ключовими характеристиками організації, що навчається, є: експериментування з новими підходами; вивчення досвіду та передової практики інших осіб; передача знань швидко та ефективно по всій організації; розвинута система звітування про засвоєні уроки із власного досвіду; розвиток ротації кадрів та нових навчальних програм.

ОЦІНЮВАННЯ – Evaluation – Оценка/ Оценивание

Визначення змін за результатами реалізації політики/ програми/ проекту, задля того, аби зрозуміти:

Чи були досягнуті заплановані результати?

Наскільки вірними були припущення щодо результатів політики/ програми/ проекту?

Наскільки ефективними, результативними і стійкими є зміни?

Оцінювання результатів політики/ програми/ проекту дає зворотній зв’язок  щодо досягнення мети та завдань політики/ програми/ проекту. Оцінювання є основою для  прийняття рішень та належного планування, ефективного використання коштів. Оцінювання  створює передумови для  удосконалення політики/ програми/ проекту, оскільки дозволяє навчатися на основі уроків попереднього досвіду. Оцінювання забезпечує реалізацію принципів належного врядування (ефективності, результативності, відкритості, підзвітності).

ОЦІНЮВАННЯ – Assessment – Оценка

Процес, який може бути несистемним, зі збору інформації, її аналізу та формування суджень на його основі. Термін Assessment має певні відмінності від терміну Evaluation – останній використовується як конкретний термін в рамках проектного менеджменту (щодо оцінювання проектів та програм), тоді як Assessment є словом загального вжитку.

ОЦІНЮВАННЯ EX-ANTE / ПЕРЕДОЦІНЮВАННЯ – Ex-ante evaluation – Оценка ex-ante

Оцінювання, що проводять до початку впровадження політики/ програми/ проекту. Метою цього типу оцінювання є визначення, чи правильно було визначено проблему, на вирішення якої спрямовано політики/ програми/ проекту, чи відповідають цілі політики/ програми/ проекту та способи їх досягнення потребам, чи достатніми є наявні ресурси та чи правильна логіка закладена в процес досягнення змін.

ОЦІНЮВАННЯ EX-POST / ПОСТОЦІНЮВАННЯ – Ex-post evaluation – Оценка ex-post

Різновид оцінювання, що проводиться через кілька років після завершення політики/ програми/ проекту. Оцінювання ex-post має на меті з’ясувати, які фактори вплинули на досягнення/недосягнення успіху, оцінити сталість результатів та впливу політики/ програми/ проекту, а також надати рекомендації для майбутніх політики/ програми/ проекту. Таке оцінювання загалом ставить перед собою більш широкий спектр питань в порівнянні з підсумковим оцінюванням (summative evaluation), яке частіше сфокусоване на визначенні результативності політики/ програми/ проекту.

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ – Impact Evaluation – Оценка влияния

Систематичне вивчення змін, які стали наслідком конкретних заходів, здійснених в рамках політики/ програми/ проекту. Як правило, оцінювання впливу включає в себе збір вихідних даних для групи втручання та контрольної групи на початку політики/ програми/ проекту, а також збір даних після завершення політики/ програми/ проекту.

ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ – Process evaluation – Оценка процесса

Різновид оцінювання, який сфокусований на процесі реалізації політики/ програми/ проекту та включає в себе оцінювання доступу до послуг, їх якість, рівень задоволеності споживачів, підхід до управління політики/ програми/ проекту тощо. Оцінювання процесу може дати розуміння культурного, соціально-політичного, юридичного, економічного контекстів, що можуть вплинути на імплементацію політики/ програми/ проекту.

Існує підхід, за яким терміни Формуючого оцінювання та оцінювання процесу вживають як синоніми (наприклад, Road to Results, Morra Imas, Rist). В інших джерелах, попри деяку подібність між цими різновидами оцінювання (проведення під час імплементації політики/ програми/ проекту, можливість отримання актуальної інформації щодо реалізації політики/ програми/ проекту), говорять про відмінності між ними. Так, оцінювання процесу дає розуміння того, яким чином політики/ програми/ проекту досягає поставлених цілей, а інформація, отримана під час такого оцінювання допомагає інтерпретувати результати та є корисною для планування подібних політики/ програми/ проекту. Тоді як формуюче оцінювання частіше покликане надати інформацію, що допоможе внести зміни до дизайну політики/ програми/ проекту задля досягнення кращого результату. Якщо в результаті оцінювання процесу були виявлені недоліки в реалізації політики/ програми/ проекту, рекомендується проведення формуючого оцінювання з більш детальним розглядом проблеми та її причин. Існує думка, що оцінювання процесу та ex-ante оцінювання є різновидами формуючого оцінювання.

Обидва типи оцінювання сприяють результативності політики/ програми/ проекту, дають можливість зрозуміти, які фактори можуть потенційно впливати на успіхи/невдачі політики/ програми/ проекту.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ – Outcome evaluation – Оценка результатов

Оцінювання, що визначає, наскільки заходи чи політики/ програми/ проекту вплинули на досягнення цілей, а також до яких запланованих і незапланованих кінцевих результатів привела програма.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.