Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

ПАРТИСИПАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ/ ОЦІНЮВАННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН – Participatory Evaluation – Партисипативная оценка/ Оценка с привлечением к участию

Різновид оцінювання, за якого до проведення оцінювання залучаються зацікавлені сторони – менеджери політики/ програми/ проекту, постачальники послуг, представники партнерських організацій, бенефіціари. Залучення зацікавлених сторін відбувається на всіх етапах проведення оцінювання: при плануванні, зборі та аналізі інформації, формулюванні висновків та рекомендацій, розповсюдженні результатів оцінювання. Партисипативне оцінювання сфокусоване на інформаційних потребах зацікавлених сторін і, в меншій мірі, на потребах донорів. Фахівець з оцінювання за такого підходу є скоріше фасилітатором, дизайн оцінювання є більш гнучким, частіше використовуються неформальні методи збору даних. Партисипативне оцінювання частіше використовується в політики/ програми/ проекту розвитку, особливо на рівні громади.

ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ/ РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ – Capacity-building – Развитие потенциала

Процес, за допомогою якого індивіди, групи, організації та країни розвивають, збільшують і організовують свої ресурси, знання та процедури управління, що в сукупності виражається в їх здатності (індивідуально і колективно) реалізовувати конкретні завдання, формулювати цілі й досягати їх.

ПІДЗВІТНІСТЬ – Accountability – Подотчетность

Відповідальність за прийняття рішень та використання ресурсів, а також зобов’язання довести, що робота була проведена відповідно до узгоджених правил та стандартів; неупереджене і точне повідомлення про результати виконання відповідно до своєї ролі чи планів.

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ – Summative evaluation – Суммативная оценка

Тип оцінювання, що проводять наприкінці проекту чи програми або певного етапу впровадження з метою визначення рівня досягнення очікуваних результатів. Таке оцінювання дає змогу отримати інформацію щодо досягнень та значимості проекту чи програми.

ПЛАН З МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ – M&E Plan – План по мониторингу и оценке

Довгострокова стратегія зі збору, аналізу та використання інформації/ даних для забезпечення підзвітності та управління політики/ програми/ проекту. Такий план, як правило, містить інформацію про заходи з МіО, які мають бути здійснені; які дані необхідні, та яким чином їх буде зібрано; опис ролей та обов’язків у виконанні заходів з МіО; інформацію про те, як дані буде використано з метою підзвітності та управління політики/ програми/ проекту.

ПОКАЗНИК/ ІНДИКАТОР – Indicator – Индикатор

Кількісний або якісний фактор (змінна), який забезпечує простий і надійний спосіб вимірювання досягнень політики/ програми/ проекту, відображає зміни, пов’язані з політики/ програми/ проекту, або допомагає оцінити діяльність виконавця політики/ програми/ проекту.

ПОРІВНЯЛЬНА ГРУПА – Comparison group - Группа сравнения

Група, яке не є об’єктом впливу політики/ програми/ проекту, але має подібні характеристики, що і група впливу політики/ програми/ проекту; подібність характеристик дає можливість порівняння показників обох груп та винесення висновку щодо результативності політики/ програми/ проекту. До порівняльної групи об’єкти потрапляють шляхом цільового відбору: фахівець з оцінювання формує/відбирає порівняльну групу на основі її подібності до групи впливу.

Про порівняльну групу доцільно говорити при використанні квазіекспериментального дизайну, тоді як при застосуванні експериментального дизайну використовують поняття контрольної групи.

ПРИПУЩЕННЯ – Assumption – Предположение

Не доведене судження, твердження без доказу. Є гіпотезою про причинно-наслідкові зв’язки, фактори чи ризики, які можуть вплинути на успіх політики/ програми/ проекту.

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК/ КАУЗАЛЬНІСТЬ – Causality – Причинно-следственная связь/ Каузальность

Визначення зв’язків між конкретними заходами («причина») та наявними чи очікуваними змінами («наслідок»), що настають/ мають настати за першими.

ПРОГРАМА – Program – Програма

Послідовна сукупність дій та/або проектів задля досягнення загальної мети на регіональному, національному та міжнародному рівнях, що також включає низку заходів, які перетинаються у різних секторах, темах та географічних зонах.

ПРОДУКТ – Output – Продукт

Усі товари, послуги, кількісні і якісні здобутки, що їх отримує бенефіціар у процесі виконання політики/ програми/ проекту за рахунок залучених людських, матеріальних та організаційних ресурсів. До продуктів роботи політики/ програми/ проекту зараховують кількість наданих консультацій, проведених тренінгів тощо.

ПРОЕКТ – Project – Проект

Діяльність, спрямована на досягнення конкретних цілей за наявності певних ресурсів та в певних часових рамках, часто в межах ширшої програми.

ПРОМІЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ – Mid-term evaluation – Промежуточная оценка

Різновид оцінювання, що проводиться в процесі впровадження політики/ програми/ проекту. Завданням проміжного оцінювання є одержання висновків, на основі яких можна буде в разі потреби переорієнтувати стратегію впровадження політики/ програми/ проекту. Проміжне оцінювання є різновидом формуючого оцінювання.

РЕЗУЛЬТАТ – Result – Результат

Наслідок діяльності політики/ програми/ проекту (включаючи продукти, кінцеві результати та вплив), запланований або незапланований, позитивний або негативний. За визначенням OECD результати розглядають як сукупність всіх наслідків політики/ програми/ проекту, тоді як існують інші підходи, за якими термін Результат (Result) вживають як синонім до терміну Кінцевий результат (Outcome).

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ – Effectiveness – Результативность

Ступінь досягнення кінцевих результатів, тобто співвідношення між фактичними і запланованими результатами діяльності. Поняття «результативності» належить до кінцевих, соціально значущих результатів діяльності політики/ програми/ проекту (outcomes). Оцінка результативності передбачає отримання відповіді на питання, чи було досягнуто заплановані цілі і як співвідносяться кінцеві результати політики/ програми/ проекту із запланованими. Результативність показує ступінь досягнення поставлених цілей і завдань. Питання про результативність складається з двох частин. Перша: чи досягнуто мету політики/ програми/ проекту? Друга: чи є досягнення цілей саме результатом реалізації політики/ програми/ проекту?

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗА ІДЕАЛЬНИХ УМОВ – Efficacy – Результативность при идеальных условиях

Ступінь досягнення очікуваних результатів за ідеальних умов у підконтрольному середовищі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ – Recommendations – Рекомендации

Пропозиції, сформульовані на основі встановлених фактів та висновків дослідження та спрямовані на підвищення якості, результативності і ефективності політики/ програми/ проекту.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.