Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

САМООЦІНЮВАННЯ – Self-Evaluation – Самооценка

Вид оцінювання, яке здійснюють самі виконавці політики/ програми/ проекту. Таке оцінювання спрямоване на характеристику програмних процесів і досягнутих результатів.

СПРОМОЖНІСТЬ/ ПОТЕНЦІАЛ – Capacity – Потенциал

Матеріальні, управлінські та аналітичні надбання (знання, ресурси, системи і мережі) індивідів, груп, організацій та держав, що в сумі виявляються у здатності (індивідуально та колективно) реалізовувати конкретні завдання, виконувати функції, розв’язувати проблеми, ставити цілі та досягати їх.

СТАЛІСТЬ – Sustainability – Устойчивость

Ймовірність збереження позитивних ефектів, політична та фінансова підтримка результатів політики/ програми/ проекту після припинення надання вхідних ресурсів (фінансування, матеріалів, навчання) зі сторони донорів/організацій, що впроваджували політики/ програми/ проекту, а також забезпечення довгострокових вигід від політики/ програми/ проекту. Залежно від контексту термін може вживатися у значенні життєздатність (наприклад, життєздатність результатів), стійкість (наприклад, стійкість ефектів) тощо.

СТЕЙКХОЛДЕРИ/ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ – Stakeholders – Cтейкхолдеры/ Заинтересованые стороны

Фізична особа або організація, що має права, долю, вимоги або інтереси стосовно системи або її властивостей, що задовольняють їх потреби та очікування. Оцінювання результатів можливе лише за умови участі усіх зацікавлених осіб.

Зацікавлені сторони поділяють на першочергових та другорядні. Першочергові — люди або групи, на яких заплановані заходи матимуть прямий вплив. До основних стейкхолдерів відносять як тих, хто отримає вигоду від імплементації політики/ програми/ проекту, так і тих, на кого політики/ програми/ проекту вплине негативно. До першочергових зацікавлених сторін найчастіше належать окремі соціальні чи етнічні групи, представники вразливих груп, на яких спрямовані заходи політики/ програми/ проекту, а також розробники політики та представники організацій, на яких спрямовані заходи з адвокації.

Другорядні зацікавлені сторони — люди або групи, на яких заплановані заходи матимуть непрямий вплив (позитивний або негативний). До другорядних стейкхолдерів належать особи, що наближені до бенефіціарів (батьки, родичі, діти, друзі); особи, що є посередниками у наданні послуг (представники соціальної сфери (вчителі, лікарі), соціальні працівники, волонтери); особи, чия професійна діяльність або життя можуть змінитися в результаті реалізації політики/ програми/ проекту. Наприклад, реалізація програми з попередження домашнього насильства може вимагати проходження додаткових тренінгів для представників міліції, а рішення щодо розміщення притулку для бездомних може вплинути на життя мешканців району.

Ключові стейкхолдери можуть належати до груп першочергових та другорядних стейкхолдерів, при цьому вони мають вплив на якість надання послуг та результативність політики/ програми/ проекту. До ключовий стейкхолдерів можна зарахувати як керівника організації, так і надавача послуг, що працює в цій організації, оскільки обидві особи мають вагомий вплив на якість надання послуг.

СТАНДАРТИ ОЦІНЮВАННЯ - Evaluation Standards – Стандарты оценки

Система вимог, що дозволяє визначити якість оцінювання та стимулює розвиток культури професійного оцінювання. Стандарти оцінювання політики/ програми/ проекту були розроблені американським Об’єднаним комітетом зі стандартів оцінювання в освіті (AJCSEE), який став базовим документом для професійних асоціацій з оцінювання в усьому світі. До нього увійшов список із тридцяти стандартів, які відображають ключові характеристики якісного оцінювання та можуть бути згруповані у підгрупи: 1) стандарти практичності (визначення головних зацікавлених осіб, поширення звіту, вплив оцінювання); 2) стандарти здійсненності (практична методика, політична доцільність, економічна ефективність); 3) стандарти доречності (на кого орієнтоване оцінювання, повна та неупереджена експертиза, розкриття отриманих даних, конфлікт інтересів, податкова відповідальність); 4) стандарти точності (документація програми, аналіз навколишнього оточення, опис цілей і завдань, достовірна інформація, аналіз кількісної та якісної інформації, обґрунтовані висновки, неупереджене складання звіту, мета-оцінка).

Затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентностей, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій, мають назву «Професійний стандарт”. Професійні стандарти описують вимоги до виконання працівниками трудових функцій (завдань професійної діяльності). Структурою професійних стандартів передбачено, що професійна (трудова) діяльність розподіляється на структурні елементи – основні трудові функції, для кожної з яких встановлюються вимоги до знань, умінь, працівника та критерії виконання цих вимог.

Професійні стандарти використовуються для:

  • розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти, стандартів вищої освіти, освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм, навчальних програм і модулів для всіх форм та видів професійної підготовки, а також для розроблення навчально-методичних матеріалів до цих навчальних програм (модулів);
  • проведення оцінки відповідності компетентностей працівників, випускників навчальних закладів вимогам професійного стандарту;
  • використання у сфері управління персоналом, в тому числі його сертифікації та атестації;
  • професійної орієнтації населення, в тому числі учнів та студентів навчальних закладів, працівників та безробітних;
  • використання під час проведення процедур підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб;
  • формування єдиних критеріїв виконання вимог до здатностей (компетентностей) особи, незалежно від шляхів їх отримання.

СХВАЛЕННЯ – Appraisal – Одобрение

Загальне оцінювання доцільності, можливості реалізації та потенційної сталості, що здійснюється до прийняття рішення про фінансування. Прикладами є аналіз витрат-корисності, аналіз витрат-результативності, мета-аналіз та ін.

СХЕМА МіО – M&E framework – Схема МиО

Попередньо визначений та узгоджений на початковому етапі  політики/ програми/ проекту план моніторингу і оцінювання. Документ має дати відповідь на такі питання:

Що є предметом моніторингу та оцінювання?

Хто відповідальний за проведення заходів з МіО?

Коли планується проведення МіО?

Якою є методологія МіО?

Які ресурси необхідні та якими є їх джерела?

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.