Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

ВАЛІДНІСТЬ – Validity – Валидность

Характеристика, яка свідчить про відповідність методів збору даних/ зібраних даних завданням дослідження. Дані вважаються валідними тоді, коли вони відображають певну характеристику предмета дослідження. Прикладом застосування поняття валідності в оцінюванні може бути вимірювання тиску у респондентів при дослідженні впливу проекту з протидії серцево-судинним захворюванням. Такий метод збору інформації можна вважати більш валідним у порівнянні з інформацією респондента щодо його стану здоров’я (така інформація буде свідчити скоріше про те, що респондент думає про стан свого здоров’я, а не про його актуальний стан, отримані дані будуть невалідними). У випадку, коли методи збору даних/ дані не відповідають  критеріям валідності, їх вважають невалідними.

ВАЛІДИЗАЦІЯ – Validation – Валидизация

Процес визначення ступеня валідності методів збору даних та інструментарію.

ВИБІРКА – Sample – Выборка

Вибірка становить відібрану за чіткими правилами частину генеральної сукупності. Основним принципом якості побудови вибірки є її репрезентативність, тобто здатність повною мірою відображати характеристики генеральної сукупності. При проведенні оцінювання в разі невеликого розміру генеральної сукупності використання вибіркового методу може буде замінене суцільним опитуванням, тобто опитуванням усіх представників генеральної сукупності.

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ – Evaluability assessment – Определение оцениваемости

Дослідження, що дає змогу визначити можливості/ базові показники/ критерії, за якими буде здійснюватися оцінювання політики/ програми/ проекту. Таке дослідження проводять на етапі раннього огляду запропонованого політики/ програми/ проекту для того, щоб упевнитись, чи їх мета та завдання реалістичними, а результати – вимірюваними. Воно також дає розуміння, чи оцінювання буде корисним для менеджерів програми або відповідальних за вироблення політики та яким чином; чи реалістичним є оцінювання.

ВИМІРЮВАННЯ – Measurement – Измерение

Процедура визначення кількісних показників об’єкта чи події, що досліджується. Вимірювання реалізується через систему індикаторів. Якість вимірювання визначається через надійність та валідність інструментів вимірювання.

ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ – Performance measurement – Измерение выполнения

Система вимірювання успіху політики/ програми/ проекту щодо досягнення мети, завдань та виконання запланованих заходів.

ВИСНОВОК – Conclusion – Вывод

Остаточна думка, логічний підсумок, зроблений відповідно   спостережень, міркувань або розгляду певних фактів. Висновки  узагальнюють результати оцінювання та вказують на фактори успіху і невдач оцінюваних політики/ програми/ проекту, при цьому особлива увага приділяється запланованим та незапланованим результатам та впливу, і в більш загальному плані стосується сильних та слабких сторін політики/ програми/ проекту.

ВІДПОВІДНІСТЬ/ РЕЛЕВАНТНІСТЬ – Relevance – Соответствие/ Релевантность

Один із критеріїв оцінювання, за яким аналізують узгодженість діяльності, продуктів та кінцевих результатів політики/ програми/ проекту із вимогами бенефіціарів/ вигодонабувачів, політикою (стратегією) організацій, потребами держави та глобальними пріоритетами.

ВНЕСОК/ ВХІДНІ РЕСУРСИ – Input – Вклад

Фінансові, людські та матеріальні ресурси, що використовуються для реалізації політики/ програми/ проекту.

ВНУТРІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ – Internal evaluation – Внутрення оценка

Оцінювання, що проводить спеціаліст/ відділ організації, що відповідають за впровадження політики/ програми/ проекту. Зазвичай внутрішні фахівці з оцінювання не є безпосередніми виконавцями політики/ програми/ проекту, проте вони підпорядковані керівникам організації, тоді як зовнішні фахівці з оцінювання є незалежними і від об’єкта оцінювання (проекту або програми), і від самої організації. Якщо зовнішнє оцінювання зазвичай сфокусоване на результатах (outcomes) політики/ проекту/ програми для клієнтів, то внутрішнє оцінювання частіше покликане дати відповідь на конкретні питання менеджерів або оцінити результативність політики/ програми/ проекту.

ВПЛИВ – Impact – Влияние/ Воздействие

Найчастіше – це синонім результату (результат в середньостроковій або довгостроковій перспективі,  запланований чи незапланований, позитивний або негативний). Для аналізу політики – це чистий результат (виграш в результатах, який отримують внаслідок виконання програми виключно її учасники).

ВПЛИВ НА ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК – Institutional development impact – Влияние на иституциональное развитие

Наслідки впровадження політики/ програми/ проекту, які посилюють або послаблюють спроможність країни чи регіону використовувати людські, фінансові та природні ресурси більш ефективно, послідовно і справедливо. Такий вплив можливий через: 1) покращення інституційних механізмів, їх визначення, стабільність, прозорість, передбачуваність, а також обов’язковість їх застосування, і/ або 2) узгодження місії та інституційної спроможності організації згідно з її функціями, визначеними цими механізмами. Такий вплив може включати заплановані і незаплановані наслідки.

ВСТАНОВЛЕНІ ФАКТИ – Findings – Выявленные факты

Доведені твердження щодо політики/ програми/ проекту, які базуються на емпіричних даних. Встановлені факти включають опис та візуальні представлення даних, але не інтерпретацію, судження, висновки.

ВТРУЧАННЯ – Intervention – Интервенция

Конкретна дія або комплекс дій (наприклад, політики/ програми/ проекту), спрямовані на досягнення позитивних ефектів на користь цільових груп (наприклад, зниження ризику зараження ВІЛ, підвищення якості надання послуг).

ВТРУЧАННЯ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ – Development intervention – Действие по развитию

Інструмент партнерської підтримки для сприяння розвитку організації, громади, регіону, країни. Прикладами заходів з розвитку можуть бути проекти, програми з розбудови громадянського суспільства.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.